Algemene voorwaarden Orthopedagogiek

Orthopedagogiek

  1. Informatie uitwisseling en geheimhouding

1.1 Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het onderling uitwisselen van informatie rondom de onderzoeken/behandelingen van hun kind bij PO Educatief.

1.2 PO Educatief is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met de onderzoeken en behandelingen van de cliënten.  PO Educatief zal daarom nooit contact hebben met anderen dan de opdrachtgevers en ouders/verzorgers. Derden kunnen hun vragen via u als opdrachtgever kenbaar maken.

1.3 PO Educatief vervult haar inspanningsverplichting. Dit houdt in dat PO Educatief alle beschikbare kennis en capaciteiten inzet om de leerling zo goed mogelijk te helpen, maar resultaten kunnen niet worden gegarandeerd. Aan de andere kant wordt ook verwacht dat ouders er op toezien dat kinderen het eventuele huiswerk maken en hen, waar nodig, ondersteunen, motiveren en stimuleren.

  1. Annulering

2.1 Annulering van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te geschieden. Indien dit niet gebeurt, zal de afspraak worden verrekend en niet ingehaald.

2.2 Indien ouders het afgenomen pakket of de geplande afspraken tussentijds willen annuleren, kan dit enkel schriftelijk met een opzegtermijn van 14 dagen. In dit geval zal er geen verslag worden gemaakt en zullen eventuele vooruitbetalingen worden terug gestort.

  1. Verslaglegging en gesprekken

Tijdens de behandelingen worden hele korte aantekeningen gemaakt van bijzonderheden. Het is niet mogelijk om na iedere behandeling een schriftelijke of telefonische evaluatie te ontvangen. Indien u graag direct op de hoogte wil blijven, is er de mogelijkheid om even kort te spreken tijdens het ophalen van uw kind. Uiteraard worden bijzonderheden die ik signaleer wel direct met u gedeeld.

Na een cyclus van 10 behandelingen is een kort verslag inbegrepen met advies voor het verdere verloop.

Tussen de 5 en 10 behandelingen is een kort verslag in overleg en tegen betaling mogelijk.

Bij minder dan 5 behandelingen wordt er geen verslag gemaakt.

Indien er de wens is een extra gesprek te plannen met school of andere derden, is dit tegen betaling mogelijk.

Voor meer informatie over de prijzen, vraag per mail de prijslijst op.

  1. Intellectueel eigendom

Lesmateriaal aangereikt door PO Educatief mag niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. De rechten van het lesmateriaal blijven in bezit van PO Educatief. Indien er materialen mee naar huis worden gegeven om in de klas toe te passen is dit enkel bestemd voor de desbetreffende leerling. Het is school absoluut niet toegestaan deze materialen ook voor andere leerlingen in te zetten.

  1. Aansprakelijkheid

5.1 De informatie op de site van PO Educatief is met de grootste zorg samengesteld. De informatie heeft een algemeen karakter en is niet toepasbaar op iedere persoonlijke situatie. PO Educatief is daarom ook niet verantwoordelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op de site.

5.2 PO Educatief stelt geen diagnoses zoals dyslexie, ADHD etc. PO Educatief is dan ook niet verantwoordelijk voor verkeerde diagnoses door derden of andere fouten die worden gemaakt op gebied van het vaststellen van dyscalculie, dyslexie of een andere leer(stoornis) naar aanleiding van onderzoeken en/of behandelingen door PO Educatief.

  1. Betaling

6.1 Betalingen kunnen contant, per pin of per bankoverschrijving ter plekke worden voldaan.

6.2 Facturen voor de intake dienen vooraf te worden voldaan via de webshop.

6.2 50% van het bedrag van onderzoeken geschied vooraf per factuur te worden voldaan. De overige 50% wordt voldaan binnen twee weken na ontvangst van het definitieve verslag.

  1. Privacy

7.1 Alle gegevens blijven in bezit van PO educatief en worden nooit aan derden verstrekt. Alle communicatie en verslagen gaan via de ouders.

7.2 Gesprekken met derden worden niet gevoerd zonder de ouders. Contact met derden verloopt enkel via de mail, zodat ouders altijd in de CC zijn bijgevoegd. Persoonlijk contact met derden geschied enkel in het bijzijn van de ouders. Telefonisch contact met derden wordt, omwille van de privacy en transparantie, niet niet gedaan.